Användarpolicy för deltagande skolor och lantbrukare

Deltagande lantbrukare och skolor förbinder sig att följa användarpolicyn som beskrivs i detta dokument. Vid avvikelser från användarpolicyn kommer ni med omedelbar verkan att uteslutas från deltagande.

  • Alla möten sker på eget ansvar från deltagande skola och lantbrukare.
  • Skola och lantbrukare ansvarar för ett korrekt och trevligt bemötande i alla sammanhang.  Inga kränkningar eller trakasserier får förekomma.
  • Elever får aldrig lämnas ensamma under samtalen – minst en ansvarig personal måste alltid vara närvarande i samma klassrum och ta ansvar för den aktivitet som pågår.
  • Samtal mellan elever och lantbrukare sker endast i grupp eller klassvis, aldrig individuellt.
  • Samtal ska alltid ske under skoltid och i skolans lokaler. Inga samtal med enskilda elever får ske utanför de av skolan arrangerade tillfällena, detta gäller även sociala medier.
  • Det är inte tillåtet att ta, lagra eller sprida fotografier, skärmdumpar eller videoinspelningar av samtalen utan vårdnadshavares, lärares respektive lantbrukares tillstånd.
  • Skolor och lantbrukare får inte diskutera eller namnge några specifika deltagare (lantbrukare, lärare, elever) som är inblandade i Farmer Time på sociala medier och i andra publika sammanhang.

Respektera och följ ovanstående riktlinjer för att säkerställa säkerhet och trygghet hos deltagande barn, ungdomar och vuxna som deltar.