Godkänn hantering av personuppgifter

Godkänn hantering av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefon, e-post, vilken skola du lärare arbetar på eller vad du som lantbrukare har för typ av produktion. Syftet med en sådan behandling är för att kunna matcha skolor och lantbruk för ett samarbete med Farmer Time.

Vi har fått dina uppgifter från anmälningsformuläret på webbsidan www.farmertime.se eller personlig kontakt. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Dina uppgifter kommer att sparas under den tid som projektet Farmer Time pågår. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med den skola/lärare eller lantbrukare som du samarbetar med inom projektet Farmer Time. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Hushållningssällskapet Västra, Hushållningssällskapet Västra, Vänerparken 13, 462 35 Vänersborg. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 0521-725500.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.